Praca: Specjalista

Ministerstwo Przemysłu w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 137004

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • monitoruje sprawy dotyczące procesu decyzyjnego UE w zakresie kompetencji resortu
 • koordynuje udział przedstawicieli Ministerstwa w procesie decyzyjnym UE, w tym w pracach grup roboczych Rady UE, Komitetu Stałych Przedstawicieli przy UE (COREPER), Rady UE oraz Rady Europejskiej, w szczególności przygotowanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz innymi instytucjami, instrukcji dla przedstawicieli na spotkania
 • bierze udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu dokumentów dotyczących spraw wynikających z członkostwa RP w UE m.in. poprzez analizowanie polityk UE, strategii wieloletnich UE, planu i programu prac Rady UE oraz innych dokumentów programowych UE, a także przebiegu prac na forum Rady UE w zakresie formacji Rady UE, dla których Ministerstwo pełni rolę instytucji współpracującej
 • identyfikuje tematy z zakresu kompetencji Ministra i powiązania między procesami prowadzonymi w ramach poszczególnych formacji Rady, dla których Ministerstwo pełni rolę instytucji wiodącej, a także wskazuje priorytety w procesie legislacyjnym oraz przedkłada propozycje w tym zakresie
 • prowadzi sprawy związane z koordynacją współpracy Ministra z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w kontekście kształtowania polityki zagranicznej Ministerstwa
 • bierze udział w merytorycznym przygotowywaniu spotkań (w kraju i zagranicą) członków kierownictwa Ministerstwa z przedstawicielami instytucji unijnych, w tym opracowuje materiały oraz inne dokumenty (wystąpienia, stanowiska Polski) we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa lub jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez Ministra oraz innymi resortami
 • opracowuje projekty pism lub dokumentów dotyczących problematyki Unii Europejskiej oraz opiniuje sprawy europejskie pod kątem zgodności z priorytetami polityki Ministra
 • podejmuje działania na rzecz wypracowania projektów stanowisk RP do projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych Unii Europejskiej pozostających w kompetencji Ministra
 • przygotowuje i opracowuje materiały informacyjne i notatki dotyczące spotkań oraz dokumentuje przebieg spotkań kierownictwa departamentu i Ministerstwa, w tym w języku angielskim
 • przygotowuje i organizuje spotkania i wydarzenia z udziałem kierownictwa departamentu i Ministerstwa, uczestniczy w wizytach przygotowawczych, w tym w języku angielskim
 • przygotowuje projekty pism dotyczące spraw organizacyjnych oraz zaproszeń, delegacji i wizyt, w tym w języku angielskim
 • przygotowuje projekty pism i materiałów zawierające zbiorcze informacje przekazywane przez komórki wewnętrzne i zewnętrzne
 • koordynuje opracowania odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, wnioski o udostępnienie informacji publicznych
 • opracowuje projekty zarządzeń, decyzji i upoważnień w sprawach pozostających w dyspozycji Departamentu
 • prowadzi sprawy związane z delegacjami i wizytami delegacji dla kierownictwa departamentu
 • wspiera w realizacji procedur związanych ze spotkaniami członków kierownictwa departamentu i kierownictwa ministerstwa z delegacjami zagranicznymi
 • koordynuje obieg korespondencji kierowanej do departamentu i organizuje dokumentację wewnętrzną departamentu w uzgodnieniu z kierownictwem departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu min. B2; weryfikacja na podstawie dołączonych dokumentów - konieczne jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego i pozostawiamy Tobie wybór rodzaju dokumentu, który złożysz - np. certyfikat językowy, dylom ukończenia studiów, dyplom ukończenia szkoły językowej na poziomie min. B2, zaświadczenie/informacja z innych miejsc zatrudnienia o realizacji zadań w języku angielskim z podaniem zakresu zadań oraz podaniem danych kontaktowych do przełożonego w tym nr telefonu w celu umożliwienia weryfikacji informacji (informacja ta może zostać podana w CV) lub inne dokumenty, które mogą potwierdzić znajomość języka angielskiego; weryfikacja na etapie rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu
 • znajomość struktur i funkcjonowania organów i instytucji UE oraz procesu decyzyjnego UE w zakresie właściwości Ministra Przemysłu; weryfikacja na etapie rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu
 • umiejętność komunikacji, w tym tworzenia tekstów dostosowanych do okoliczności i odbiorców, umiejętność organizacji pracy, osiągania celów i pracy zespołowej; weryfikacja na etapie rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: „poufne”, „NATO confidential”, „confidential UE” lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: „poufne”, „NATO confidential”, „confidential UE”; weryfikacja na podstawie oświadczenia
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.; ; weryfikacja na podstawie oświadczenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1; weryfikacja jak w przypadku wymagań niezbędnych dotyczących języka angielskiego
 • znajomość innego języka roboczego UE (niemiecki, francuski) na poziomie B2, weryfikacja jak w przypadku wymagań niezbędnych dotyczących języka angielskiego
 • szkolenia z zakresu: protokołu dyplomatycznego, zamówień publicznych, służby cywilnej; weryfikacja na podstawie dołączonych dokumentów (np. zaświadczenie ukończenia szkolenia)
 • znajomość EZD; weryfikacja na podstawie informacji w CV
 • doświadczenie w pracy w administracji; weryfikacja na podstawie informacji w CV
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą klientów zagranicznych, weryfikacja na podstawie informacji w CV
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z realizacją zadań we współpracy z instytucjami UE, weryfikacja na podstawie informacji w CV
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Główny specjalista

  Firma: Ministerstwo Przemysłu w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie użytkowanie sprzętu biurowego charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, ministerstwami i instytucjami praca będzie wymagać przemieszczania się na...

  Dodane: 2024-05-15

 • Starszy technik

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: śląskie/ Jaworzno

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - praca na tym...

  Dodane: 2024-05-12

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2024 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone