Praca: Pracownik w Dziale Transportu i Infrastruktury

Ogłoszenie numer: 8478297, z dnia 2023-09-11

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
w Dziale Transportu i Infrastruktury
/ nazwa stanowiska uzależniona będzie od kwalifikacji kandydata- najniższe
proponowane stanowisko to Referent/

Pracownik w Dziale Transportu i Infrastruktury

Miejsce pracy: Jaworzno

Nr Ref.: DI/1/2023

 

Opis stanowiska

 • prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem, remontem i inwestycjami w zakresie
 • oświetlenia ulicznego i innego (np. oświetlenie tuneli podziemnych, oświetlenie dekoracyjne) przekazanego
 • jednostce w zarządzanie
 • kontrola rozliczeń w zakresie dostaw energii elektrycznej oraz dystrybucji
 • prowadzenie spraw związanych z przyłączaniem nowych punktów poboru energii i zawieraniem umów na dostawę energii oraz dystrybucji (poza przetargiem)
 • przygotowywanie materiałów, SWZ, umów oraz współpraca z Sekcją ds. Zamówień Publicznych, celem wyboru wykonawcy dla robót inwestycyjnych, remontowych, konserwacyjnych dotyczących oświetlenia drogowego i innego będącego w zarządzie jednostki jak również w zakresie dystrybucji i dostaw energii elektrycznej
 • nadzór i współpraca z wykonawcami oraz ich rozliczanie w zakresie prac inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych zgodnie z zawartymi umowami w szeroko rozumianym zakresie elektroenergetycznym
 • prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem miasta (na czas zastępstwa w przypadku urlopu pracownika odpowiedzialnego za zadanie)
 • prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej będącej w zarządzie MZDiM (na czas zastępstwa w przypadku urlopu pracownika odpowiedzialnego za zadanie)

Wymagania

 • co najmniej średnie wykształcenie, wskazane techniczne w zakresie elektrycznym lub energetycznym i roczny staż pracy,
 • wykształcenie wyższe na kierunku elektrycznym lub energetycznym ( w tym przypadku staż pracy nie jest wymagany),
 • biegła obsługa komputera, znajomość pakietu Office,
 • prawo jazdy kat B,
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo obywatelstwo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego
 • potwierdzoną dokumentami określonymi w przepisach o służbie cywilnej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 • Mile widziana znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych i prawo budowlane
 • komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność w wykonywaniu zadań, odporność na stres.

Oferujemy

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • stałe godziny pracy od 7.00-15.00
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka" oraz nagrody jubileuszowe, świadczenia socjalne.

Oferty z Nr Referencyjnym DI/1/2023 zawierające:

 • CV z klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1781 ) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ”,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje staż pracy,
 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • ewentualne referencje,

proszę złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem Rekrutacja w Dziale Transportu i Infrastruktury do godziny 15.00 dnia 18 września 2023 r. w sekretariacie ul. Krakowska 9,43-600 Jaworzno lub przesłać na adres: Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, 43-600 Jaworzno,ul. Krakowska 9/ decyduje data wpływu/.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2023 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Specjalista

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy...

  Dodane: 2023-09-11

 • Specjalista

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji...

  Dodane: 2023-09-04

 • Starszy specjalista

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca wymagająca analitycznego myślenia, a także odporności na stres, - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas przeglądu...

  Dodane: 2023-09-04

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone