Praca: Podinspektor w Biurze Zarządzania Energią

Ogłoszenie Nr OZ/65/2022

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

Urząd Miasta Katowice

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Biurze Zarządzania Energią.

Podinspektor w Biurze Zarządzania Energią
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: OZ/65/2022

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: energetyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, mechanika i budowa maszyn, informatyka,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  • rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy o charakterystyce energetycznej budynków,
  • ustawy Prawo budowlane - w zakresie przepisów ogólnych oraz utrzymania obiektów budowlanych,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość zagadnień związanych z auditingiem energetycznym obiektów i źródeł ciepła, charakterystyką energetyczną obiektów oraz taryfikacją stosowaną do rozliczeń nośników energii i wody,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie dobrym /weryfikowana w trakcie procesu rekrutacji/,
 • umiejętność pracy w środowisku MS Windows oraz znajomość programów pakietu MS Office, OpenOffice oraz Internetu - w stopniu bardzo dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • rzetelność, dokładność, kreatywność,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • koordynowała i monitorowała realizację „Planu działań na rzecz energii i klimatu dla miasta Katowice”,
 • opracowywała wskaźniki dotyczące realizacji dokumentów strategicznych,
 • opracowywała analizy, opinie i uzgodnienia związane z bilansem nośników energii i emisji zanieczyszczeń.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 1 - budynek wyposażony w windę,
 • praca przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z mieszkańcami, zarządcami budynków i innymi podmiotami zewnętrznymi. Okresowo możliwa praca poza wyznaczonym miejscem i godzinami pracy.

Wskaźnik zatrudnienia:

W marcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/65/2022 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Biurze Zarządzania Energią" na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2022 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.


Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.300 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Technolog Energetyk

  Firma: REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  tworzenie bezpiecznych, niezawodnych i wydajnych rozwiązań układów technologicznych wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, optymalizacja procesów względem wydajności i kosztów, przygotowanie schematów PFD i P&ID, specyfikacji technicznych oraz WTD...

  Dodane: 2022-05-12

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2022 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone