Praca: Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 112925

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Budynek Urzędu wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd.


Praca na tym stanowisku wiąże się z codziennym kontaktem z klientem, głównie zewnętrznym – z jednostkami samorządu terytorialnego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, uczestnikami systemu zarządzania kryzysowego. Praca w terenie oraz nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury) związane z weryfikacją strat w mieniu jednostek samorządu terytorialnego, zagrożenie korupcją.


 

Zakres zadań

 • Analizuje składane przez jednostki samorządu terytorialnego wnioski o dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 • Weryfikuje straty w mieniu jednostek samorządu terytorialnego powstałe w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.
 • Udziela wnioskodawcom (jednostkom samorządu terytorialnego) instruktażu i wytycznych celem właściwego skompletowania niezbędnej dokumentacji oraz prawidłowego sporządzenia wniosków dotacyjnych przez te jednostki.
 • Weryfikuje dostarczane przez jednostki samorządu terytorialnego rozliczenia finansowe w zakresie środków przekazanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 • Opracowuje i aktualizuje wojewódzki plan zarządzania kryzysowego i inne dokumenty z nim związane.
 • Sporządza sprawozdania i informacje okresowe celem dostarczenia Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji danych dotyczących środków finansowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 • Planuje działania na rzecz ochrony infrastruktury (obiekty i systemy niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania organów administracji publicznej) oraz ludności celem przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe ekonomiczne lub wyższe na kierunku budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym lub/i przeprowadzaniem kontroli
w jednostkach sektora finansów publicznych lub/i realizacją inwestycji budowlanych lub/i prowadzeniem nadzoru budowlanego lub/i dysponowaniem środkami z budżetu państwa na zdarzenia związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego lub wyższego na kierunku budownictwo
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
 • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych (Dział I-IV), o finansach publicznych (Dział I, III, V), Prawo budowlane (Rozdział 1, 3-8)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o stanie klęski żywiołowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone