Praca: Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 126874

Warunki pracy

Budynek Urzędu przy ul. Damrota 16 w Katowicach w trakcie remontu, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Codzienne kontakty z klientami Urzędu w celu przyjęcia dokumentów/udzielenia informacji. Praca w terenie - wizje lokalne dotyczące oględzin mieszkań lub miejsc pracy cudzoziemców. Pełnienie dyżurów w wydłużony dzień pracy Urzędu. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Zapewnia bezpośrednią obsługę klientów Urzędu w celu przyjęcia składanych przez nich wniosków wraz z wymaganymi dokumentami dotyczącymi legalizacji pobytu cudzoziemców.
 • Zapewnia obsługę systemów: VIS (Wizowy System Informacyjny) i SIS (System Informacyjny Schengen) oraz prowadzi rejestry w sprawach z zakresu wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP (SI Pobyt).
 • Udziela klientom i organom odpowiedzi na zapytania wpływające do Urzędu drogą elektroniczną i telefoniczną celem przekazania im informacji, niezbędnych wskazówek oraz wyjaśnień w zakresie obsługi cudzoziemców.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących przyznania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Kart Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, przyznania, przedłużenia lub wymiany Karty Polaka.
 • Przygotowuje bieżącą korespondencję w zakresie spraw dotyczących legalizacji pobytu, w tym zapytań do właściwych organów czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terenie RP stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania cudzoziemcom polskich dokumentów podróży, tymczasowych polskich dokumentów podróży, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, kart pobytu oraz przygotowania projektów decyzji o odmowie wydania tych dokumentów.
 • Przeprowadza kontrole sposobu korzystania przez cudzoziemców z udzielonych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w II instancji w sprawach dotyczących unieważnienia zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języków obcych: język angielski lub rosyjski na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 16), o Karcie Polaka
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (w zakresie przedłużania wiz)
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • orientacja na klienta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Inspektor wojewódzki

  Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Praca...

  Dodane: wczoraj

 • Starszy inspektor

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała głównie siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, kserokopiarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze...

  Dodane: 2023-09-18

 • Inspektor wojewódzki

  Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa...

  Dodane: 2023-09-15

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone