Praca: Inspektor w Referacie Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowo-Rachunkowym

Ogłoszenie Nr OZ/55/2022

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, Katowice

Urząd Miasta Katowice


poszukuje kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze - inspektor - w Referacie Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowo-Rachunkowym.

Inspektor w Referacie Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowo-Rachunkowym
Miejsce pracy: Katowice
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie:
  • wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: ekonomia, finanse, rachunkowość, marketing, zarządzanie, administracja i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
  • średnie i udokumentowany minimum 5-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika
 • z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości - Rozdziały 1-3,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o finansach publicznych - Dział I,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 • biegła umiejętność obsługi programów pakietu MS Office i Open Office.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość oprogramowania „Rekord",
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy z klientem zewnętrznym,
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:


Stanowisko nr 1

 • realizowała wydatki budżetowe,
 • prowadziła ewidencję dowodów księgowych w programie komputerowym,
 • przeprowadzała kontrolę formalną i rachunkową dowodów księgowych: faktur, rachunków, dyspozycji wypłat, not księgowych,
 • przeprowadzała wstępną kontrolę zawieranych umów,
 • przekazywała i rozliczała udzielone dotacje podmiotowe i przedmiotowe,
 • prowadziła korespondencję z organami egzekucyjnymi w zakresie otrzymanych zajęć wierzytelności,
 • uczestniczyła w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej.
Stanowisko nr 2
 • realizowała wydatki budżetowe,
 • dekretowała i księgowała wyciągi bankowe,
 • uczestniczyła w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej,
 • obsługiwała Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w zakresie zadań Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
 • generowała oraz zapisywała treści ksiąg rachunkowych w postaci dzienników, zestawień z obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
 • prowadziła obsługę kasową Urzędu Miasta Katowice, w tym: przyjmowała wpłaty i dokonywała wypłat, prowadziła kasę walutową, prowadziła ewidencję gwarancji bankowych oraz uzgadniała i rozliczała stan gotówki w kasie.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 /budynek wyposażony w windę/,
 • praca przy komputerze, pod presja czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.
Wskaźnik zatrudnienia:

W marcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia wyższego lub 5-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia średniego /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/55/2022 na 2 stanowiska urzędnicze - inspektor - w Wydziale Księgowo-Rachunkowym”, na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.


Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.500 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Kontroler Finansowy

  Firma: Apteka Dr.Max

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Oczekiwania: Wykształcenie wyższe kierunkowe Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku ( minimum 3 lata ) Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, SQL Dobra znajomość języka angielskiego Rozumienie sprawozdań finansowych (PnL, BS, CF)...

  Dodane: wczoraj

 • Kontroler Finansowy

  Firma: Apteka Dr.Max

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Oczekiwania: Wykształcenie wyższe kierunkowe Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku ( minimum 3 lata ) Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, SQL Dobra znajomość języka angielskiego Rozumienie sprawozdań finansowych (PnL, BS, CF)...

  Dodane: 2022-04-25

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2022 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone