Praca: Inspektor w Referacie Postępowań Eksmisyjnych i Odszkodowawczych w Wydziale Budynków i Dróg

Ogłoszenie Nr OZ/107/2022

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, Katowice

Urząd Miasta Katowice

poszukuje osoby na wolne stanowiska urzędnicze - inspektor - w Referacie Postępowań Eksmisyjnych i Odszkodowawczych w Wydziale Budynków i Dróg

Inspektor w Referacie Postępowań Eksmisyjnych i Odszkodowawczych w Wydziale Budynków i Dróg
Miejsce pracy: Katowice
Wymagania niezbędne:
- o charakterze formalnym -
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
- wymagania pozostałe -
 • bardzo dobra znajomość przepisów:
  • ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • ustawy Kodeks cywilny – w zakresie najmu lokali mieszkalnych,
 • dobra znajomość ustawy o samorządzie gminnym.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie o kierunku lub specjalności: prawo, administracja, ekonomia,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, na podobnym stanowisku, w zarządzaniu nieruchomościami,
 • umiejętność stosowania i interpretowania przepisów prawa,
 • umiejętność trafnej i właściwej argumentacji,
 • umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • samodzielność,
 • dokładność, rzetelność, systematyczność.
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
 • prowadziła rejestr wyroków sądowych orzekających eksmisję wraz z uprawnieniem do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu,
 • prowadziła rejestr zawiadomień o terminach rozpraw sądowych, wyroków sądowych i zawiadomień komorniczych,
 • rozpatrywała sprawy związane z realizacją wyroków sądowych m. in. w zakresie sporządzania projektów odpowiedzi na pisma wierzycieli i dłużników o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu, weryfikowania kart wolnych lokali pod kątem spełnienia wymogów ustawowych, przygotowywania ofert zawarcia umów najmu socjalnego lokalu, ugód i notatek służbowych,
 • rozpatrywała wnioski właścicieli nieruchomości o zapłatę roszczeń z tytułu niezłożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego, m. in. w zakresie weryfikacji przedstawionych przez wierzyciela dokumentów na potwierdzenie roszczenia, wyliczenia należnego odszkodowania, sporządzania projektów odpowiedzi, ugód i notatek służbowych,
 • prowadziła sprawy związanych z roszczeniami regresowymi z tytułu zapłaty odszkodowania za niezłożenie przez gminę oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego, m. in. w zakresie wyliczenia przysługującej Miastu wierzytelności w stosunku do dłużnika, sporządzania wezwań do zapłaty, rozpatrywania wniosków dłużników o rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty lub umorzenie wierzytelności, przygotowania pism i dokumentów do skierowania sprawy o odzyskanie wierzytelności na drogę postępowania sądowego,
 • rozpatrywanie wniosków o zawarcie kolejnej umowy najmu socjalnego lokalu i podnajmu socjalnego lokalu oraz przygotowywanie w tym zakresie projektów pism i skierowań,
 • współpracowała z Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach oraz oddziałami eksploatacji budynków w zakresie realizacji wyroków sądowych oraz rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu,
 • sporządzała projekty odpowiedzi na wpływające do wydziału pisma i wnioski.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - II piętro (wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane
  do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
  W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi, praca pod presją czasu.
Wskaźnik zatrudnienia:


W lipcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
- dokumenty niezbędne -
 • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania” link:Formularz aplikacyjny lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji),
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy).
- dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz) -
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać
  z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dodatkowe informacje:

 • przystępując do naboru:
  • musisz spełniać wymagania formalne - jeśli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona,
  • nie musisz spełniać wszystkich wymagań dodatkowych – Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeśli spełniasz te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie,
 • formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
 • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny i oświadczenia,
 • załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
 • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 • informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP w zakładce „Lista kandydatów”.

Oferty wraz z dokumentami należy składać: do 7 września 2022 r.w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/107/2022”:

 • osobiście w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach
  od 7:30 do 17:00, we wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

Oferty, które wpłyną do Urzędu (decyduje data otrzymania dokumentów przez Urząd) po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kolejne etapy naboru mogą być przeprowadzone w całości lub w części online. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.


Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - musimy móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania form kontaktu oraz sposobu przeprowadzenia naboru do indywidualnych potrzeb. W miarę naszych możliwości będziemy starali się udzielić indywidualnego wsparcia i może ono obejmować np.: zmianę formy z ustnej na pisemną, z pisemnej na ustną, adaptację materiałów - powiększony druk, formę elektroniczną.

Potrzeby w powyższym zakresie prosimy zgłaszać wpisując swoje oczekiwania w treści formularza aplikacyjnego.

Aplikując oświadczasz, że znane Ci są zapisy informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naborach do Urzędu Miasta Katowice dostępnej w zakładce „Informacje dodatkowe” link: RODO - klauzula informacyjna.

 

Naszym pracownikom oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze od 3.500 zł brutto,
 • podwyżka wynagrodzenia od 1 listopada 2022 r. – wynagrodzenie zasadnicze od 4 335 zł brutto,
 • dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

 

APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2023 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone