Praca: Inspektor w Referacie Księgowości Budżetu Miasta

Ogłoszenie Nr OZ/131/2022

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, Katowice

Urząd Miasta Katowice

 

poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Księgowości Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu Miasta.

 

Inspektor w Referacie Księgowości Budżetu Miasta
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: OZ/131/2022
Wymagania niezbędne:

 

- o charakterze formalnym -

 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,

- wymagania pozostałe -

 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy o finansach publicznych - w szczególności w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi,
  • ustawy o rachunkowości,
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskie,
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
  • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie o kierunku lub specjalności: ekonomia, finanse, rachunkowość,
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, finansów publicznych,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w księgowości (preferowane w obszarze rachunkowości budżetowej),
 • umiejętności analityczne,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • odporność na stres,
 • dokładność.
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
 • prowadziła ewidencję należnych dotacji oraz windykację należności wynikających z zawartych porozumień/not księgowych
  (w tym obliczanie, wystawianie, przekazywanie not odsetkowych),
 • sprawdzała pod względem formalno-rachunkowym jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ osób prawnych, dla których organem tworzącym/organizatorem jest miasto Katowice oraz sporządzała sprawozdania zbiorcze,
 • sprawdzała pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania budżetowe, przedkładane przez jednostki budżetowe oraz wprowadzała sprawozdania do programu komputerowego,
 • sprawdzała pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania finansowe, przedkładane przez jednostki i zakłady budżetowe oraz wprowadzała sprawozdania do programu komputerowego,
 • sprawdzała pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania RB-N, RB-30s zakładów budżetowych,
 • współuczestniczyła w sporządzaniu łącznego sprawozdania finansowego - uzgadniała wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi,
 • współuczestniczyła w sporządzaniu bilansu skonsolidowanego - uzgadniała wzajemne rozrachunki występujące pomiędzy jednostkami organizacyjnymi miasta,
 • sporządzała miesięczne zestawienia z wykonania dochodów w ujęciu źródeł ich pochodzenia,
 • opisywała i wprowadzała dowody księgowe do ewidencji księgowej, prowadzonej systemem komputerowym,
 • sporządzała półroczne i roczne zestawienia dotyczące zaległości z tytułu dochodów budżetowych,
 • sporządzała sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • pełny wymiar czasu pracy.
 • miejsce pracy - Katowice, ul. 3 Maja 7 (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, pod presją czasu, wymagająca telefonicznego kontaktu z pracownikami Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi.
Wskaźnik zatrudnienia:

We wrześniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

- dokumenty niezbędne -

 • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania” link:Formularz aplikacyjny lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji),
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy).

- dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz) -

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać
  z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
Dodatkowe informacje:
 • przystępując do naboru:
  • musisz spełniać wymagania formalne - jeśli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona,
  • nie musisz spełniać wszystkich wymagań dodatkowych – Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeśli spełniasz
   te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie,
 • formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
 • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny
 • i oświadczenia,
 • załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
 • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 • informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP w zakładce „Lista kandydatów”.
Oferty wraz z dokumentami należy składać:

do 4 listopada 2022 r.w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/131/2022”:

 • osobiście w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach
  od 7:30 do 17:00, we wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

Oferty, które wpłyną do Urzędu (decyduje data otrzymania dokumentów przez Urząd) po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kolejne etapy naboru mogą być przeprowadzone w całości lub w części online. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - musimy móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania form kontaktu oraz sposobu przeprowadzenia naboru do indywidualnych potrzeb. W miarę naszych możliwości będziemy starali się udzielić indywidualnego wsparcia i może ono obejmować np.: zmianę formy z ustnej na pisemną, z pisemnej na ustną, adaptację materiałów - powiększony druk, formę elektroniczną.

 

Potrzeby w powyższym zakresie prosimy zgłaszać wpisując swoje oczekiwania w treści formularza aplikacyjnego.

 

Aplikując oświadczasz, że znane Ci są zapisy informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naborach do Urzędu Miasta Katowice dostępnej w zakładce „Informacje dodatkowe” link: RODO - klauzula informacyjna.

 

Naszym pracownikom oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze od 4.435 zł brutto,
 • dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

 

APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Pracownik działu księgowości

  Firma: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIREM

  Lokalizacja: śląskie/ Sosnowiec

  bieżące zadania związane z działem księgowości praca według poleceń przełożonych wykształcenie wyższe znajomość programu enova doświadczenie w księgowości znajomość programów księgowych umiejętność pracy w zespole zaangażowanie i motywacja do...

  Dodane: 2022-11-25

 • Specjalista ds. księgowości

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

  Lokalizacja: śląskie/ Tychy

  Obsługa księgowo-podatkowa podatników oraz obsługa programów komputerowych z tego zakresu. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: Wykształcenie licencjat z kierunku rachunkowość lub kierunku pokrewnego (finanse,...

  Dodane: 2022-11-21

 • Specjalista ds. księgowości / asystent księgowej (1/2 etatu)

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

  Lokalizacja: śląskie/ Tychy

  Do obowiązków na w/w stanowisku należeć będzie min.:* wypełnianie pełnomocnictw do ZUS i US* pisanie pism urzędowych* sporządzanie zgłoszeń do odpowiednich instytucji np: zgłoszenie firmy do VAT/VAT-UE, ZUS* obsługa korespondencji wychodzącej i...

  Dodane: 2022-11-16

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2022 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone