Praca: Inspektor w Referacie Analiz i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu Miasta

Ogłoszenie Nr OZ/140/2021

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4 Urząd Miasta Katowice

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Księgowości Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu Miasta.

Inspektor w Referacie Analiz i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu Miasta
Miejsce pracy: Katowice

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie:
  • wyższe o kierunku lub specjalności: ekonomia, finanse, rachunkowość lub zarządzanie albo
  • wyższe o dowolnym kierunku i ukończone studia podyplomowe w zakresie ekonomii, finansów lub rachunkowości,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o finansach publicznych - w szczególności w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi,
  • ustawy o rachunkowości,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskie,
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
  • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,
  • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków zagranicznych,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o samorządzie powiatowym,
 • umiejętność obsługi programów MS Office (MS Word oraz MS Excel) - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe z zakresu księgowości i finansów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności analityczne,
 • komunikatywność i dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła ewidencję należnych dotacji oraz windykację należności wynikających z zawartych porozumień/not księgowych (w tym obliczanie, wystawianie, przekazywanie not odsetkowych),
 • sprawdzała pod względem formalno-rachunkowym jednostkowe sprawozdania RB-Z, Rb-N, Rb-UZ osób prawnych, dla których organem tworzącym/organizatorem jest miasto Katowice oraz sporządzała sprawozdania zbiorcze,
 • sprawdzała pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania budżetowe, przedkładane przez jednostki budżetowe oraz wprowadzała sprawozdania do programu komputerowego,
 • sprawdzała pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania finansowe, przedkładane przez jednostki i zakłady budżetowe oraz wprowadzała sprawozdania do programu komputerowego,
 • sprawdzała pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania RB-N, RB-30s zakładów budżetowych,
 • współuczestniczyła w sporządzaniu łącznego sprawozdania finansowego - uzgadniała wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi,
 • współuczestniczyła w sporządzaniu bilansu skonsolidowanego - uzgadniała wzajemne rozrachunki występujące pomiędzy jednostkami organizacyjnymi miasta,
 • sporządzała miesięczne zestawienia z wykonania dochodów w ujęciu źródeł ich pochodzenia,
 • opisywała i wprowadzała dowody księgowe do ewidencji księgowej, prowadzonej systemem komputerowym.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. 3 Maja 7 /budynek wyposażony w windę - do pokonania kilka schodów na parterze/,
 • praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice, jednostkami organizacyjnymi miasta Katowice oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wskaźnik zatrudnienia:

W listopadzie 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/140/2021 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Budżetu Miasta", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli zostaniesz zaproszona/-y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.300 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Główny Specjalista - w Referacie Planowania Inwestycyjnego w Wydziale Rozwoju Miasta

  Firma: Urząd Miasta Katowice

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe: magister inżynier, o kierunku lub specjalności: budownictwo (preferowane w zakresie budowy dróg i mostów), architektura, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, ciepłownictwo, energetyka, udokumentowany minimum...

  Dodane: wczoraj

 • Inspektor wojewódzki

  Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na II piętrze budynku. Praca...

  Dodane: 2022-01-14

 • Starszy Inspektor

  Firma: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  wykonywanie napraw, przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego oraz prowadzenie ich ewidencji oraz czynności serwisowych, współpraca z serwisami zewnętrznymi w zakresie napraw, przeglądów i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego –...

  Dodane: 2022-01-13

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2022 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone