Praca: Inspektor w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji

Ogłoszenie Nr OZ/40/2022

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

Urząd Miasta Katowice

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji.

Inspektor w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji
Miejsce pracy: Katowice
Wymagania niezbędne
 • wykształcenie:
  • średnie geodezyjne i udokumentowany 5 letni staż pracy, lub
  • wyższe o kierunku lub specjalności geodezja lub gospodarka nieruchomościami i udokumentowany 3 – letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w administracji publicznej, 
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy:
  • Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,  w szczególności rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi programów biurowych Word, Excel – w stopniu dobrym.
Wymagania dodatkowe:
 • posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 • znajomość oprogramowania GIS (w szczególności firmy ESRI),
 • umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność.
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
 • wprowadzała zmiany przedmiotowe i podmiotowe do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym na podstawie wpływających dokumentów prawnych i geodezyjnych,
 • wysyłała zawiadomienia o dokonanych zmianach,
 • prowadziła rejestr cen nieruchomości,
 • udzielała informacji i sporządzała dokumenty z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • udostępniała bazy danych, o których mowa w art. 4 ust.1a pkt 2, 7  ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • naliczała opłaty za udzielane informacje i sporządzane dokumenty,
 • sporządzała i wydawała licencje.
Warunki pracy:
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Katowice   ul. Francuska 70  /budynek wyposażony w windę/,
 • praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami Miasta zlokalizowanymi w różnych budynkach na terenie Katowic oraz telefonicznego i bezpośredniego kontaktu z klientami oraz jednostkami wykonawstwa geodezyjnego. Konieczność opanowania biegłej obsługi systemu informatycznego do prowadzenia pzgik oraz Systemu Obiegu Dokumentów.
Wskaźnik zatrudnienia:

W lutym 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732  lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • w przypadku wykształcenia wyższego - kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • w przypadku wykształcenia średniego - kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 5-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum rocznego doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w administracji publicznej /przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

 

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/40/2022 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Geodezji", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2022 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji.

Jeśli zostaniesz zaproszona/-y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.


Dodatkowe uwagi:

RODO- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.500 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2022 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone