Praca: Inspektor w dziale organizacyjnym, kadr i administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
Inspektor w dziale organizacyjnym, kadr i administracji
Miejsce pracy: Jaworzno
Numer: StPr/21/0654
OBOWIĄZKI:
akres zadań wykonywanych na stanowisku:Zakres zadań i czynności obejmuje m. in. następujące główne obszary: 1) opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Urzędu, 2) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, dotyczących w szczególności:a) nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,b) wynagradzania i awansowania,c) prowadzenia spraw emerytalnych i rentowych,3) prowadzenie dokumentacji związanej z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze,w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,4) analizowanie stanu zatrudnienia w Urzędzie i stopnia obciążenia poszczególnych stanowisk,5) prowadzenie akt osobowych pracowników,6) organizowanie szkoleń i dokształcania zawodowego dla pracowników Urzędu,7) współpraca z instytucjami szkoleniowymi w zakresie organizacji szkoleń i doboru wykładowców,8) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczących pracowników Urzędu, 9) współpraca przy opracowywaniu i realizacji programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów i projektów związanych z promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobociaoraz aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, w tym projektów unijnych,10) opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora,11) planowanie wydatków na realizację zadań oraz wykorzystanie i wydatkowanie środków publicznychw sposób celowy, oszczędny i terminowy,12) przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,13) przestrzeganie ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych,14) należyte i terminowe załatwianie spraw wnoszonych przez interesantów,15) sporządzanie korespondencji i prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami,16) udostępnianie informacji publicznej,17) prawidłowe ewidencjonowanie, przechowywanie i archiwizowanie akt wytworzonych w toku działalności Urzędu,18) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi,19) współpraca z innymi urzędami, instytucjami i organizacjami,20) wykonywanie zadań i czynności w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie.4. Warunki pracy na danym stanowisku:a) Praca administracyjno biurowa, związana z realizacją zadań dotyczących spraw organizacyjnychi kadrowych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie w pomieszczeniu spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, b) Czas pracy zgodny z 8-godzinną dobową i przeciętną 40 godzinną tygodniową normą czasu pracy, c) Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz z obsługą urządzeń biurowych, d) Na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne ani szkodliwe dla zdrowia. Spośród czynników uciążliwych może wystąpić głównie obciążenie psychiczne oraz obciążenie statyczne.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:a) wykształcenie: wyższe, b) staż pracy :minimum 12 miesięcy w administracji publicznej, w tym doświadczenie w zakresie prowadzenia kadr,c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,d) osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,e) nieposzlakowana opinia.2. Wymagania dodatkowe:a) Umiejętności zawodowe:znajomość przepisów ustawy - Kodeks pracy,znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,znajomość przepisów ustawy - kodeks postępowania administracyjnego,znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,umiejętność obsługi urządzeń biurowych (ksero, faks) oraz multimedialnych (rzutnik), umiejętność obsługi komputera (w środowisku Windows 7/8/10, pakiet Open Office / Libre Office)b) Predyspozycje osobowościowe:umiejętność samodzielnej organizacji pracy i terminowego wykonywania zadań,umiejętność pracy w zespole,odpowiedzialność,łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,inicjatywa,kreatywność,zaangażowanie,rzetelność, sumienność, bezstronność,dyspozycyjność,kultura osobista,odporność na stres,gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Miejsce pracy:

Jaworzno


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Magazynier

  Firma:

  Lokalizacja: śląskie/ Sosnowiec

  Kompletacja towaru (odzież), praca ze skanerem, inne prace pomocnicze Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: dyspozycyjność do pracy fizycznej 2 zmianowej (w tym pracy w godzinach nocnych), chęci do pracy

  Dodane: wczoraj

 • Magazynier

  Firma:

  Lokalizacja: śląskie/ Mysłowice

  Kompletacja towaru (art. spożywcze), praca ze skanerem, inne prace pomocnicze Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: dyspozycyjność do pracy fizycznej 2 zmianowej, chęci do pracy, mile widziane prawo jazdy kat. B lub uprawnienia do...

  Dodane: wczoraj

 • Elektromonter

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich

  Lokalizacja: śląskie/ Siemianowice Śląskie

  Montaż aparatury i instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia, wykonywanie linii kablowych NN, SN i WN, montaż i uruchomienie rozdzielnic wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Montaż urządzeń elektroenergetycznych. Możliwość przeszkolenia...

  Dodane: wczoraj

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2021 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone