Praca: Główny Specjalista w Referacie Systemów Transportowych i Zrównoważonej Mobilności w Wydziale Transportu

Ogłoszenie Nr OZ/69/2022

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

Urząd Miasta Katowice

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista - w Referacie Systemów Transportowych i Zrównoważonej Mobilności w Wydziale Transportu.

Główny Specjalista w Referacie Systemów Transportowych i Zrównoważonej Mobilności w Wydziale Transportu
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: OZ/69/2022

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: transport, budownictwo, prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie,
 • udokumentowany minimum 4-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość topografii miasta Katowice,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office, Internetu oraz poczty elektronicznej - w stopniu dobrym,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie transportu, publicznego transportu zbiorowego, elektromobilności, zrównoważonej mobilności, zamówień publicznych lub księgowości,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub na uczelni wyższej,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • prawo jazdy kategorii B.,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • rozpatrywała bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego miasta Katowice, m.in. w zakresie publicznego transportu zbiorowego, infrastruktury drogowej i planów zrównoważonej mobilności,
 • prowadziła sprawy z zakresu zamówień publicznych,
 • współpracowała z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w tematyce publicznego transportu zbiorowego oraz zrównoważonej mobilności,
 • prowadziła sprawy dotyczące współpracy z interesariuszami krajowymi i zagranicznymi w tematyce transportowej,
 • uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych projektach transportowych.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Warszawska 4 - budynek wyposażony w windę /do pokonania kilka schodów na parterze/,
 • praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz gotowości do sporadycznego uczestnictwa w delegacjach krajowych i zagranicznych (średnio trzykrotnie w roku).

Wskaźnik zatrudnienia:

W kwietniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 4-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/69/2022 na stanowisko urzędnicze - główny specjalista - w Wydziale Transportu" na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2022 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.


Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 4.200 zł brutto, dodatek funkcyjny: od 150 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

APLIKUJ TERAZ
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
PODOBNE OGŁOSZENIA
 • Specjalista ds. zasad dostępu oraz rozliczeń jakości przewozów

  Firma: PKP CARGO S.A.

  Lokalizacja: śląskie/ Katowice

  Wyzwania, jakie na Ciebie czekają: Prowadzenie monitoringu i kontroli nad autoryzacją pociągów Bieżący nadzór nad przyczynami postojów pociągów na trasie przejazdu oraz analizowanie przyczyn ich opóźnień Nadzór nad realizacją planowego uruchomienia...

  Dodane: 2022-05-13

 • Specjalista ds. Kalkulacji i Koncepcji Produkcyjnych

  Firma: DB Cargo Polska S.A.

  Lokalizacja: śląskie/ Zabrze

  Czas na DB - dołącz do zespołu DB Cargo Polska i realizuj z nami naszą misję, wizję i wartości! To dzięki naszym pracownikom jesteśmy wiodącym dostawcą usług logistycznych w Europie centralnej. DB Cargo Polska S.A. oferuje pracę na wyżej wymienionym...

  Dodane: 2022-05-13

 • Lokalny Koordynator Transportu

  Firma: SFS International Sp. z o.o.

  Lokalizacja: śląskie/ Gliwice

  Nasz klient to szybko rozwijający się dostawca rozwiązań logistycznych, posiadający biura w Europie, Azji i Afryce Południowej. Jego zespół to ludzie pełni pasji, których misją jest pomaganie firmom w ulepszaniu ich łańcucha dostaw. W relacjach ze swoimi...

  Dodane: 2022-05-12

Więcej ofert pracy
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

© 2017 - 2022 praca Katowice Wszelkie prawa zastrzeżone